MoA Master
Image
© Pekka Kumpula

Image
© Pekka Kumpula

Image
© Pekka Kumpula

 
Pekka Kumpula
Teollinen muotoilu
1972, Suomi

Communicating Environmental Friendliness through Product Design and Appearance - Improving the Green
Tässä työssä on tutkittu keinoja, joilla mat­kaviestin voi viestiä kuluttajalle ympäris­töystävällisyydestään. Työssä käydään läpi tutkimukseen vaikuttaneita kuluttajakäyttäy­tymisen, tuotesemantiikan ja emotionaalisen muotoilun teorioita ja aikaisempia tutkimuksia sekä esitellään toteutettu kokeellinen tutkimus tuloksineen. Löydökset perustu­vat kvalitatiivisiin haastatteluihin ja kvanti­tatiiviseen kyselyyn, näiden tulkintaan sekä niistä tehtyihin johtopäätöksiin, jotka on käsitelty työssä esitellyn teoreettisen viitekehyksen avulla. Työssä tarkasteltiin matka­viestimiä niiden suunnitteluelementtien, kuten värien, materiaalien, muotoilutyylien ja teknisten ratkaisujen kautta.
Aiempaa tutkimustietoa aiheeseen liit­tyen on julkaistu niukasti, ja tämä työ esit­tää tutkittavaksi tarkemmin muun muassa suunnitteluelementtien keskinäisiä vaiku­tussuhteita ja kulttuurin vaikutuksen sekä esitettyjen tuotekonseptien testaamista hah­momalleilla.

 

Yhteystiedot
+358 44 080 0383
pekka.kumpula(at)seos.fi